Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZLÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen adatkezelési tájékoztató Szász Gergely E.V. (Székhely: 6200 Kiskőrös, Korvin utca 1. Adószám: 65980271223 , Nyilvántartási szám: 30374786)a továbbiakban, mint Egyéni Vállalkozó, vagy PinkAnanas vásárlóival, szerződéses partnereivel, alvállalkozóival, azok munkavállalóival, megrendelőivel, tájékoztatást kérőivel és minden olyan természetes személlyel kapcsolatban alkalmazandó, akik személyes adatai az Egyéni Vállalkozó és a természetes személy közti viszonyban önkéntes alapon vagy szerződés feltételei teljesítéséhez szükséges mértékben használandóak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint a Társaság alábbi tájékoztatást adja:

Jelen adatkezelési tájékoztató a Társaság weboldalán az alábbi linken megtalálható: www.pinkananas.hu

Az adatkezelő elérhetőségei:

Név: Szász Gergely

Székhely: 6200 Kiskőrös, Korvin utca 1.

E-mail: info@pinkananas.hu

Telefon: +36 20 886 0244

 

Adatvédelmi tisztviselő kinevezése nem szükséges, mivel a Társaság nem közhatalmi vagy egyéb közfeladatot ellátó szerv, a társaságnál nem történik az érintettek rendszeres és szisztematikus megfigyelése, személyes adatok különleges kategóriáját a Társaság nagy számban nem kezeli.

 

Fogalom meghatározások:

 

1.          „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

2.          „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

3.          „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

4.          „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

5.          „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

6.          „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

7.          „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A személyes adatok:

 

a)          kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 

b)         gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 

c)          az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 

d)         pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 

e)          tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 

f)            kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Panaszkezelés, adatkezelés

 

1.         Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Vezetéknév, keresztnév,

Azonosítás, vásárlás, kapcsolattartás, árajánlat megküldése, regisztráció, információ szolgáltatás, webáruházban történő rendelést követő áruszállítás, számla kiállítása

e-mail cím

Árajánlat megküldése, vásárlás, regisztráció,  információ szolgáltatás, kapcsolattartás, értesítés webáruházban történt rendelésről, a csomag feladásáról, érkezéséről

Telefonszám

Információ szolgáltatás, futárszolgálattal történő egyeztetés, kapcsolattartás

Szállítási cím

Webáruházban megrendelt termékek kiszállításához szükséges, számla kiállítása

 

2.         Az érintettek köre: weboldalt felhasználók, regisztrálók akik személyes adataik megadásával a társasággal kapcsoltba lépnek, árajánlatot kérnek, árut rendelnek.

 

3.         Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

 

4.         Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő weboldalt kezelő, tárhelyszolgáltató, adminisztrátor, szervízvezető, cégvezető, informatikus, beosztott, megbízott, GLS csomagszállító szolgálat munkatársai, social media szakértők, kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

5.         Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

 

·             Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

·             tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint 

·             az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

6.         A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

-               postai úton a 6200 Kiskőrös, Korvin utca 1. címen,

-               e-mail útján az info@pinkananas.hu e-mail címen, 

-               telefonon a +36 20 886 0244 számon.

 

7.         Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

 

8.         Tárhely-szolgáltató, mint adatfeldolgozó

 

·             Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

 

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetőségeWebonic Kft.8000 SzékesfehérvárBudai út 9-11.

 

·             Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat (név, telefonszám, e-mail cím).

 

·             Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

 

·             Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

 

·             Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 

·             Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

 

9.         Cookie- (sütik) kezelése

Weboldalakra jellemző cookie-k az úgynevezett: PHPSESSID: A felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az oldalkérések között, SJECT14: munkamenet cookie az alapvető webhelyfunkciókhoz

·                 melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

 

·                Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: dátumok, időpontok

 

·                Az érintettek köre: A weboldalt látogatók, vásárló, regisztráló valamennyi érintett

 

·                Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, az árajánlattétel nyilvántartása, árajánlat adás, kapcsolatfelvétel és a látogatók nyomon követése.

 

·                Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

 

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés

időtartama

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik (session)

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

 

connect.sid

 

 

·                Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

 

·                Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

·                Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

10.   Tájékoztatjuk, hogy 

 

·             a személyes adat szolgáltatása önkéntes hozzájáruláson alapul.

·             az kapcsolatfelvétel, árajánlat adás illetve panaszkezelés előfeltétele a személyes adatok kezelése.

·             köteles a személyes adatokat megadni, hogy önnel a kapcsolatot felvegyük, illetve panaszát kezelni tudjuk.

·             az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett kérését, panaszát.

 

11.   Közösségi oldalak, google analytics, google ads

 

1.         Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Instagram/TikTok közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

2.         Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/ Instagram/TikTok stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a tartalmakat.

 

3.         Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 

4.         Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

5.         Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

6.         Tájékoztatjuk, hogy 

·             a személyes adat szolgáltatása önkéntes hozzájáruláson alapul.

·             az kapcsolatfelvétel, árajánlat adás, regisztráció illetve panaszkezelés előfeltétele a személyes adatok kezelése.

·             köteles a személyes adatokat megadni, hogy önnel a kapcsolatot felvegyük, illetve panaszát kezelni tudjuk.

·             az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett kérését, panaszát.

 

7.         A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

 

8.          Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

 

9.          Az adatkezelés időtartama

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

 

10.    Az adatkezelés jogalapja

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

 

 

8.          Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

9.          Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

10.     Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

11.     Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói

A címzett megnevezése: GLS General Logistics Magyarország

A címzett székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

A címzett telefonszáma: +36 20 890 0660

A címzett e-mail címe: info@glas-hungary.com

A címzett weboldala: https://www.gls-group/hu/

 

12.     A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói

A címzett megnevezése: GLS General Logistics Magyarország

A címzett székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

A címzett telefonszáma: +36 20 890 0660

A címzett e-mail címe: info@glas-hungary.com

A címzett weboldala: https://www.gls-group/hu/

 

13.     A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

 

14.    Marketing célú adatkezelések

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a hírlevelek kiküldése érdekében történik.

 

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám

 

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

15.   Nyereményjátékok

Ha Ön a PinkAnanas által szervezett nyereményjátékok bármelyikén részt vesz (instagram, facebook, stb.) a részvételkor megadott adatait elsősorban a nyereményekkel kapcsolatos átvételhez szükséges megadnia. Az erre vonatkozó részletes tájékoztatás a nyereményjátékok részvételi feltételeiben találhatók. Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a), b) és f) pontja.

16.   Google Analytics

A weboldal igényeknek megfelelő kialakítása és folyamatos tökéletesítése érdekében az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Google Analytics szolgáltatás is alkalmazásra került, amely a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, „Google“)) webes elemzőprogramja. A Google Analytics a webhelyek felhasználók webes használatának elemzésére használja a felhasználó számítógépére kerülő szövegfájlokat, az ún. sütiket. Ebben az összefüggésben készít a rendszer álneves felhasználói profilokat és használ sütiket. A sütik felhasználásával az alábbi információk nyerhetők a felhasználóknak a webhely használatával kapcsolatos szokásairól:

-  böngésző típusa, verziója,

- a használt operációs rendszer,

- referer- (hivatkozó) URL (előzőleg felkeresett oldal),

- a hozzáférő számítógép számítógépneve (IP-cím), 

- a kiszolgálókérés időpontja,

A webhely üzemeltetője által a Google ezen információkat a webhely Ön által való használatának elemzésére, a webhelytevékenységekre vonatkozó jelentések készítésére, valamint a webhely és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásoknak a webhely üzemeltetője számára való létrehozására használja. A Google Analytics a fentiekben körülírt szolgáltatás keretében az Ön böngészőjéből származó IP-címet a Google nem egyesíti más adataival. A sütik mentését, amennyiben kívánja, a böngészőjének megfelelő beállításaival bármikor megakadályozhatja, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy nem tudja maradéktalanul használni a webhely összes funkcióját. Ezen túlmenően az alábbi hivatkozáson keresztül elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja a süti által létrehozott, a weboldal használatára vonatkozó adatok rögzítését és továbbítását a Google felé, valamint ezen adatok (beleértve az Ön IP-címét) Google általi feldolgozását is:tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A beépülő modul használata helyett – különösen mobil végberendezések böngészőjében – az alábbi hivatkozásra kattintva is megakadályozhatja, hogy a Google Analytics rögzítse a fentiekben meghatározott információkat. Ez a módszer egy olyan kizáró (opt-out) süti elhelyezésére épül, amely a jövőben megakadályozza adatainak rögzítését ezen webhely felkeresésekor. A berendezésére mentett süti csak ebben a böngészőben és csak webhelyünkre érvényes. Ha törli a sütiket ebben a böngészőben, újra el kell helyeznie a kizáró sütit. A Google Analytics szolgáltatással kapcsolatban az alábbi Google webhelyen talál további tájékoztatást: https://support.google.com 

17.   Google Adwords

A Google AdWords szolgáltatáson belül a remarketing funkció kerül alkalmazásra. A remarketing funkció révén lehetőség van arra, hogy webhelyünk felhasználói számára a Google Display hálózat más webhelyein (magán a Google hálózaton, az ún. „Google-hirdetésekben” vagy egyéb webhelyeken) az érdeklődésükre szabott, egyedi hirdetéseket jelenítsünk meg. Ennek érdekében elemezzük webhelyünk felhasználóinak a műveleteit, mint például, hogy mely ajánlatok és termékek iránt érdeklődtek, és így a mi webhelyünk elhagyása után más webhelyeken is célirányos hirdetéseket tudunk megjeleníteni. A Google ehhez egy számot ment el azoknak a felhasználóknak a böngészőjében, akik a Google Display hálózatban felkeresnek meghatározott Google-szolgáltatásokat vagy webhelyeket. Ez a „sütinek” hívott szám regisztrálja a felhasználók látogatásait. Ez a szám egy bizonyos számítógép egyik böngészőjének, és nem egy adott személy egyértelmű azonosítására szolgál, mivel a program személyes adatokat nem ment el. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.

A sütik használata a Google rendszerében kapcsolható ki: kattintson az alábbi hivatkozásra, majd töltse le és telepítse az így elérhető beépülő modult. www.google.com/settings/ads/plugin

A Google remarketing funkcióval és a Google adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatban további tudnivalók az alábbi címen találhatók: www.google.com/privacy/ads/ .

18.    Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 

1.            Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 

2.            Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 

3.            E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

4.            Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

5.            A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az érintettek jogai

 

1.         A hozzáférés joga

 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

2.         A helyesbítéshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

3.         A törléshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 

 

4.         Az elfeledtetéshez való jog

 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

5.         Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

·             Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

·             az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

·             az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

·             Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 

6.         Az adathordozhatósághoz való jog 

 

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

 

7.         A tiltakozáshoz való jog 

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a  kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

 

8.         Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

9.         Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

·             Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

·             meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

·             Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

19.    Intézkedési határidő

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belültájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. 

 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. 

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az adatkezelés biztonsága

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 

a)          a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

 

b)         a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

 

c)          fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

 

d)         az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

Az érintett tájékoztatása adatvédelmi incidensről

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

·             az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

·             az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

·             a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

Panasztételi lehetőség

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Jogszabályok: 

 

-               A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

-               2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

-               2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

-               2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

-               2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

-               2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

-               2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

-               16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

-               A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

-               Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

Kiskőrös, 2019. november 01.